Scenkonst i dag, på Regionteater Väst

Scenkonsten uppstod ur riter och människans behov av att samlas kring ceremonier och gemensamma mötesplatser. Vad är viktigt och betydelsebärande för scenkonsten i dag och vilka strömningar i vår närhistoria har varit viktiga hos just oss?

Jämställdhetsgranskningar av svensk kultur som gjordes i början av 2000-talet är en aspekt som påverkat dagens moderna scenkonst. Det visade sig att ojämlika maktstrukturer på flera plan var rådande. Men flera aktörer gjorde insatser på området och en förändring var möjlig. Med ett könsperspektiv sett över alla konstarter, visade det sig också att den konstform med flest aktiva kvinnor – dansen – också var den konstart med minst pengar.

2004 startade vi på Regionteater Väst ett treårigt genusprojekt där all personal kompetensutvecklades i genusteorier. Under fem år lät vi en genusvetare granska våra produktioner ur ett genusperspektiv. Samtalen ledde oss vidare, bland annat till Projekt ID, ett treårigt teaterprojekt med fokus på kön och identitet för högstadie- och gymnasieelever.

I dag lyfter vi frågor om demokrati på olika vis. Hur är det att leva i en diktatur? Vad betyder nationalism och vilka konsekvenser får nationalism för individen? För samhället? För den som tillskrivs att vara svensk eller inte? Och hur kan vi stödja och påvisa barns rättigheter om att få vara den hen vill vara?

Hur ser strukturerna ut 2015 och vilken roll har scenkonsten generellt i samhället? Kan alla kroppar representera alla? Vilka röster är det som ska höras? Hur kan vi skapa en medveten, intressant, fascinerande och fantastisk scenkonst? Svaren är förmodligen många. Men 2015 är vithetsnormer, funktionsvariationer, interkultur och normkritik viktiga begrepp för maktanalys och medveten scenkonst. Vår egen publik är mångfacetterad och vi som möter den behöver bli mer varierade. Vi behöver visa olika kroppar med olika färg och med olika funktionalitet. Publiken behöver presenteras fler möjliga identifikationsytor.

Konkret arbetar vi 2015 med att granska våra produktioner ur ett intersektionellt perspektiv. Vi arbetar målmedvetet och har en levande, tvärprofessionell arbetsgrupp kring genus, mångfald och jämställdhet som driver jämställdhets- och maktfrågor framåt. Tillgänglighet arbetar vi med på många sätt. Bland annat genom vårt uppdrag att vara en turnerande scenkonstinstitution. De som inte annars kommer till teaterhusen ska ha samma tillgång till bredd, spets, experimentell och kvalitativ scenkonst.

Här följer några exempel där vi på RTV hoppas att vi bidragit till en ökad medvetenhet om varje människas rätt och möjlighet, oavsett ålder, bakgrund eller andra förutsättningar, att påverka samhället.

Lisa Lindén, dramaturg

Läs mer om
Regionteater väst